Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

 

Provozovatel:
Veronika Eisensteinová
se sídlem: Petra Bezruče 874/24, Praha 8
IČO: 05493617
„nejsme plátci DPH“
Kontaktní údaje:
email: info@takk.me
tel.: +420 720 169 055
č.ú.: 6258093002/5500

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Veroniky Eisensteinové, podnikatelky se sídlem Petra Bezruče 874/24, Praha 8, identifikační číslo 05493617 (dále jen „prodávající“)  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.takk.me (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv upravit. Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

2. Ochrana osobních a dalších údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou uvedeny v článku 1. těchto obchodních podmínek. Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kupující se zavazuje poskytnout provozovateli nezbytné osobní údaje, které poslouží k bezproblémovému vyřízení objednávky.

Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smluvních povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a správcem osobních údajů (osobní údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, pro řádné doručení, zejména se jedná o údaje fakturační a doručovací) a dále plnění povinností, které vyplývají pro správce z právních předpisů. Účelem zpracování některých údajů kupujícího je naplňování oprávněných zájmů správce.

Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.

Kupující má za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

  • požádat správce o přístup k osobním údajům kupujícího, které správce zpracovává;
  • požádat o kopii těchto osobních údajů;
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně;
  • požádat o omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR;
  • na přenositelnost osobních údajů kupujícího

Pokud se kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má Kupující mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: + 420 234 665 111, webové stránky: https://www.uoou.cz//.

Kupující má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Kupující má právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má kupující právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce kupujícímu v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na žádost kupujícího může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu
Kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají kupujícího. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají kupujícího, a správce má povinnost osobní údaje kupujícího bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Toto právo kupujícího se však neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

Právo na omezení zpracování
Kupující má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů kupujícího, zejména pokud kupující popírá přesnost osobních údajů, pokud kupující vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

Právo na přenositelnost údajů
Kupující má právo získat osobní údaje, které se týkají kupujícího, jež kupující poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu kupujícího a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby osobní údaje kupujícího byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
V případě, že správce zpracovává osobní údaje kupujícího na základě oprávněných zájmů správce, pak je kupující oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě je správce povinen prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje správce kupujícího, že se takové zpracování děje. Jedná se především o ochranu práv a oprávněných zájmů správce, zejména pro vymáhání pohledávek správce.

 

3. Objednávka zboží a její odeslání

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

O odeslání zboží se prodávající zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za dopravu do zahraničí dle ceníku.

Osobní vyzvednutí je po domluvě možné na adrese: Nádražní 101, 252 46 Vrané nad Vltavou.

Prodávající nabízí na výběr z těchto způsobů platby: bankovním převodem nebo dobírkou.

Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

Cena nabízeného zboží je tak konečná, vyjma nákladů na dopravu.

 

4. Zrušení objednávky

Kupující i prodávající jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to buď zasláním storno emailu na email info@takk.me nebo telefonicky (tel.: +420720169055).

Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje prodávající stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje emailem.

Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou.

 

5. Reklamace

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandardním zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat. Běžné vlastnosti výrobku, způsobené vlastnostmi jeho materiálu, nejsou vadou výrobku, zejména tedy praskliny a deformace způsobené reakcí materiálu na vlhkost a teplotu okolního prostředí.

Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na email prodávajícího. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.

Zboží určené k reklamaci doporučujeme zasílat buď v originálním, nebo vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy.

Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku emailem. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

 

6. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel nedodrží smluvní podmínky.

V souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady. Prodávající vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Prodávající nehradí náklady na dopravu vráceného zboží. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.

Kupující nemá dle ustanovení § 1837 písm. d) ObčZ. právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku, tedy podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (dále jen jako „zakázková výroba“).

 

7. Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo mobilní zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové stránce. Dnem jeho zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo obrátit se v případě spotřebitelského sporu mezi kupujícím a prodávajícím na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 000 20 869. Internetová adresa České obchodní inspekce zní: http://www.coi.cz. Dále pak platforma ODR, kde spotřebitel vyplní elektronický formulář na internetové adrese http://ec.europa.eu/odr

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 28.11.2022